Thông tin dự án

  • Địa chỉ  : KCN Công nghệ cao, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô  : Diện tích xây dựng 2500m2
  • Tiêu chuẩn  : Nhà máy điện tử
  • Phạm vi  : Cung cấp và lắp đặt chiller cho máy điều hòa
  • Thời gian thực hiện : Tháng 12/2016 – 12/2017
  • Đặc điểm công trình:
    • Cung cấp FCU dạng âm trần
    • Lắp đặt chiller cho máy điều hòa